Amsterdam – Ruysdaelkade 109

Bieden vanaf: € 1.650.000

Kenmerken

Inhoud: 707 m3
Woonoppervlakte: 232 m2
Perceel: 0 m2
Type: APPARTEMENT
Bouwjaar: 1870
Aantal kamers: 9

Omschrijving

Bieden en Wonen Amsterdam de Pijp biedt aan;

*** for English please scroll down***

Een pand aan de Ruysdaelkade 109, 1072 AN Amsterdam.

( Het pand aan de Ruysdaelkade 107 ligt er direct aan vast en is ook te koop van dezelfde eigenaar. Deze staat ook op Funda en kunnen ook samen gekocht/gevoegd worden)

LOCATIE

Met de Grachtengordel en Oud Zuid op loopafstand en toch de gezelligheid van De Pijp. De Zuid As is op loopafstand alsmede de haltes van de Noord Zuidlijn. De bereikbaarheid met de auto is goed, er is momenteel geen wachttijd voor een parkeervergunning en er is een ondergrondse parkeergarage gebouwd voor de deur. Hiervan zijn al 2 plekken beschikbaar.

Het pand is gelegen op een mooi gedeelte van de Ruysdaelkade met fraai vrij uitzicht. Tevens ligt het op de grens van de Pijp en Oud Zuid. De Albert Cuypmarkt en de Noord-/Zuidlijn zijn op loopafstand. In Amsterdam Zuid zijn alle belangrijke musea zoals het Van Gogh, het Rijks- en het Stedelijk museum en natuurlijk de winkelstraten Van Baerlestraat, de PC Hooftstraat en talloze leuke eet-/lunchgelegenheden zoals bijvoorbeeld Maris Piper, Izakaya, Cafe Caron, Oeuf, Brasserie Lolita etc. op loopafstand!
In de Pijp, op de grens met Amsterdam Zuid, kunnen bij 107 2 luxe appartementen gerealiseerd worden of een pand voor eigen bewoning?

MOGELIJKHEDEN

-Eigen bewoning van pand 107 en/of 109, waarvan 109 totaal 3 appartementsrechten heeft, met zakelijke splitsing en eigen entree. Deze kan ook particulier gebruikt worden. En 107 in totaal 2 appartementsrechten.
-Verbouwen naar eigen wens voor eigen bewoning en/of verkoop of verhuur? Alles is mogelijk op deze fantastische locaties aan de gracht.

Deze appartement units kunnen volledig naar eigen smaak en luxe worden ingericht, en voorzien van balkon en of dakterras mogelijkheid. Ook zonder dakterras is het voor bij uw locatie heerlijk vertoeven aan de gracht.
107 is al voorzien van nieuwe kozijnen/ramen en wat isolatie en raggelwerk. Ook de voorzijde is al opgeknapt. Voor 109 zijn de nieuwe kozijnen en wat overig materiaal op voorraad.

INDELING 109 hs : begane grond is 1 appartement en gesplitst van de overige 3 verdiepingen.
109/1 is 2e appartement, en 109/2 bestaat uit 2e, 3e en een zolderverdieping is dan het 3e appartement.
Tevens bij 109 hs achter een klein buitengedeelte en boven dakterras mogelijkheid.

BIJZONDERHEDEN

– Geweldige locatie aan het water
– Nen-2580 meetrapporten aanwezig
– Gedeeltelijk monumentaal ( voorzijde )
– Fundering code 2 en mogelijkheid voor uitbreiding fundering (ca. 25 m2 per pand )
– Vol eigendom beide panden
– Vrij van verhuur
– Oplevering in overleg en kan snel.
– vergunningaanvragen dienen nog gedaan te worden
– bouwjaar; ca 1890
– aantal m2 173 voor nummer 107
– aantal m2 232 voor nummer 109
– energielabel nummer 107 C heeft label A en 107 A heeft label B
– energielabel nummer 109 1,2 en hs heeft label E

Bezichtigingen
Nieuwsgierig geworden? Voor het maken van een bezichtigingsafspraak kunt je contact opnemen met de verkopende makelaar Marco Verbeek van Bieden en Wonen Amsterdam via Funda, of de woningpagina op de website van Bieden en Wonen onder Amsterdam.
Wij verzoeken de gegadigden eerst de woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.

Biedprocedure
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online transparante biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. Na afloop van de biedronde heeft verkoper het gun recht van maximaal 3 werkdagen. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning.

Project notaris
Dit object heeft een zogenaamde project en/of platform notaris, waar je als koper de eigendomsoverdracht van dit veilingobject kunt laten plaatsvinden. Deze notaris voor de overdracht is Kuin van Overbeek notariaat, gevestigd te Amsterdam. Tevens is dit de notaris voor het toezicht gedurende de online veiling.

Veilingvoorwaarden
De algemene veilingvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze kan je inzien tijdens het registreren als bieder op de website: Bieden en Wonen.

Deze advertentietekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.
[NEN-2580 normering]
De gepubliceerde oppervlakte en metrages van deze woning zijn door een onafhankelijke partij samengesteld in de vorm van een meetrapport, conform de NEN 2580 normering voor oppervlakte metingen.

——————————————————————————————————————————————

Bieden en Wonen Amsterdam de Pijp offers;

A building at Ruysdaelkade 109, 1072 AN Amsterdam.

(The building at the Ruysdaelkade 107 is directly attached to it and is also for sale from the same owner. This is also on Funda and can also be bought / added together)

LOCATION

With the Grachtengordel and Oud Zuid within walking distance and yet the cosiness of De Pijp. The Zuid As is within walking distance as well as the stops of the Noord Zuidlijn. The accessibility by car is good, there is currently no waiting time for a parking permit and an underground parking garage has been built in front of the door. 2 places are already available.

The property is located on a beautiful part of the Ruysdaelkade with a beautiful unobstructed view. It is also on the border of the Pijp and Oud Zuid. The Albert Cuyp market and the North / South line are within walking distance. In Amsterdam South are all important museums such as the Van Gogh, the Rijks- and Stedelijk museum and of course the shopping streets Van Baerlestraat, the PC Hooftstraat and countless nice dining / lunch options such as Maris Piper, Izakaya, Cafe Caron, Oeuf, Brasserie Lolita. etc. within walking distance!
In the Pijp, on the border with Amsterdam South, can you build 2 luxury apartments at 107 or a building for your own occupation?

OPPORTUNITIES

-Own occupation of building 107 and / or 109, of which 109 has a total of 2 apartment rights, with business division and private entrance. This can also be used privately. And 107 in total 3 apartment rights.
-Convert to your own wishes for own occupation and / or sale or rental? Everything is possible at these fantastic locations on the canal.

These apartment units can be fully furnished to your own taste and luxury, and have a balcony and / or roof terrace option. Even without a roof terrace, it is wonderful to stay on the canal at your location.
107 has already been fitted with new frames / windows and some insulation and raggelwerk. The front has also been refurbished. For 109 the new frames and some other material are in stoc

CLASSIFICATION 109 hs: ground floor is 1 apartment and split from the other 3 floors.
109/1 is 2nd apartment, and 109/2 consists of 2nd, 3rd and attic floor.
Also behind a small outdoor area and roof terrace possibility.

PARTICULARITIES

– Great location on the water
– Nen-2580 measurement reports available
– Partially monumental (front)
– Foundation code 2 and possibility to expand the foundation (approx. 25 m2 per building)
– Full ownership of both properties
– Free of rental
– Delivery in consultation and can be done quickly.
– permit applications still have to be made
– construction year; ca 1890
– number of m2 173 for number 107
– number of m2 232 for number 109
– energy label number 107 C has label A and 107 A has label B.
– energy label number 109 1,2 and hs has label E

Viewings
Became curious? To make a viewing appointment, you can contact the selling broker Marco Verbeek van Bieden en Wonen Amsterdam via Funda, or the home page on the website of Bieden en Wonen onder Amsterdam.
We request the candidates to view the property first, before a bid can be placed on the property. During the viewings, the applicable RIVM measures are taken into account.

Bidding procedure
Bids can only be made via the online transparent bidding system of Bieden en Wonen within the auction date and time shown. After the bidding round, the seller has the right to gun for a maximum of 3 working days. The buyer retains the statutory 3-day cooling-off period after signing the purchase agreement and awarding the property.

Project notary
This object has a so-called project and / or platform notary, where you as a buyer can arrange for the transfer of ownership of this auction object. This notary for the transfer is Kuin van Overbeek notary, established in Amsterdam. This is also the notary for supervision during the online auction.

Auction conditions
The general auction conditions apply to this auction object. You can view this when registering as a bidder on the website: Bieden en Wonen.

This advertising text has been compiled by our office with the utmost care on the basis of the information and drawings provided to us by the seller. Therefore, we cannot provide any guarantees, nor can we accept any liability for this information in any way.
[NEN-2580 standard]
The published surface and floor area of ??this house have been compiled by an independent party in the form of a measurement report, in accordance with the NEN 2580 standard for surface measurements.

Veilinggegevens


Bieden vanaf

€ 1.650.000


Gebruik onderstaand formulier om een bod op het object uit te brengen. De Bieden en Wonen makelaar neemt daarna contact met je op.

Onder voorbehoud van gunning door de eigenaar van de woning.

Contactpersoon


Makelaar


Veilinghuis


Notaris