Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bieden en Wonen: Bieden en Wonen is een handelsnaam van de opdrachtgever zoals opgenomen in de opdracht tot dienstverlening.

cliënt: de potentiële particuliere of zakelijke afnemer van zaken en/of diensten van Bieden en Wonen.

koper: de potentiele koper van een object welke onder de Bieden en Wonen naam wordt aangeboden door Bieden en Wonen of de makelaar.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Bieden en Wonen, alsmede op de tussen Bieden en Wonen en de cliënt en/of leverancier gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover uitdrukkelijk schriftelijk met Bieden en Wonen overeenstemming bereikt is.

 

Derden die door Bieden en Wonen bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

 

Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bieden en Wonen en cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Deze bepalingen gelden als aanvulling op de hoofdovereenkomst. Bij strijdigheid gaat de hoofdovereenkomst voor.

 

 

 1. Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door cliënt wordt aanvaard, heeft Bieden en Wonen het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Bieden en Wonen en de cliënt en/of de makelaar en/of koper indien deze een aanbieding van Bieden en Wonen on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

 

Alhoewel Bieden en Wonen de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Bieden en Wonen en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Alle opgaven van (of op de website van) Bieden en Wonen van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van de te publiceren promotie en communicatie of andere te leveren goederen of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de gepubliceerde profielen en communicatie respectievelijk het geleverde, leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Bieden en Wonen.

 

Het staat Bieden en Wonen vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

 

 1. Prijzen / tarieven en betaling

De door Bieden en Wonen in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Cliënt heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen. Cliënt is alsdan de vergoedingen verschuldigd zoals opgenomen in de hoofdovereenkomst. Door het sluiten van de overeenkomst geven partijen aan de prijzen/vergoedingen redelijk en billijk te achten.

 

 1. Account, het Object en Biedingen

Het is alleen toegestaan om een account aan te maken als eigenaren van het te verkopen Object. Door het aanmaken van het account verklaart cliënt het te verkopen Object in eigendom te hebben.

Elke account moet zijn voorzien van actuele en waarheidsgetrouwe contactgegevens van eigenaar/cliënt alsmede een beschrijving van het Object. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Cliënt mag derhalve geen fictieve personage creëren, andere entiteit vertegenwoordigen of onjuiste indruk van het Object creëren.

Bieden Wonen behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account/verkoop te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen c.q. een overeenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of de Online Biedregels. In geen geval is Bieden en Wonen enige compensatie of schadevergoeding verschuldigd bij het beëindigen van de overeenkomst / account. Bieden en Wonen heeft in ieder geval het recht om het account en/of de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:

 1. a) Aan cliënt (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld.
 2. b) Op enig moment blijkt dat cliënt onjuiste informatie heeft verstrekt of Bieden en Wonen.nl op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van cliënt.
 3. c) Cliënt deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
 4. d) Indien Bieden en Wonen twijfelt aan de integriteit, betrouwbaarheid, kwaliteit of juiste behandeling van bieders/potentiele kopers. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Bieden en Wonen van een bieder een klacht ontvangt over cliënt.

Bieden en Wonen zal de advertentie/aanbod van het te verkopen object zo spoedig mogelijk online zetten en zichtbaar maken. Gestelde termijnen zijn niet fataal, waardoor Cliënt Bieden en Wonen altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie te kunnen overgaan.

Bieden en Wonen is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven content en communicatie om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens de inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Bieden en Wonen.

Bieden en Wonen behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van de advertentie / het aanbod of de indeling van de website (incl. biedingsproces et cetera) te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Cliënt recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) enige vergoeding.

Bieden en Wonen spant zich ervoor in de advertentie / het aanbod en het biedingsproces online te hebben gedurende de overeengekomen periode. Bieden en Wonen garandeert echter niet dat de content, communicatie en het biedingsproces ononderbroken, storingvrij en/of foutloos iwordt gepubliceerd dan wel dat de uitgaven/functies te allen tijde toegankelijk zijn. Bieden en Wonen is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking de content, communicatie en het biedingsproces (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website/software. Eventueel onderhoud wordt zoveel mogelijk in de nachtelijke uren van 00.00 – 06.00 uitgevoerd.

 1. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op de content, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, die Bieden en Wonen in opdracht van / voor cliënt maakt/laat maken, komen toe aan Bieden en Wonen. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bieden en Wonen deze content van Bieden en Wonen te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

 

 1. Reclames / Aansprakelijkheid

Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Bieden en Wonen geleverd product, dienen door de cliënt terstond aan Bieden en Wonen schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Bieden en Wonen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door cliënt.

 

Bieden en Wonen is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen cliënt en/of makelaar en/of koper en verkopers van objecten. De werkzaamheden van Bieden en Wonen zijn in ieder geval beperkt tot het aanbieden van te koop aangeboden woning, verzorgen van online biedingen en het contact tot stand brengen met de koper en de notaris. De werkzaamheden bestaan derhalve uitdrukkelijk niet uit advisering, zoals ten aanzien van de inhoud van de koopovereenkomst of juridische en/of feitelijke gebreken. Bieden en Wonen aanvaardt hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid. Bieden en Wonen zal ook geen partij zijn bij de koopovereenkomst tussen opdrachtgevers en de koper. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Bieden en Wonen speelt hierbij geen enkele rol. Alle verplichtingen van Bieden en Wonen gelden als inspanningsverplichtingen. Door Bieden en Wonen wordt geen enkel resultaat toegezegd of gegarandeerd. Bieden en Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een overeenkomst waarbij Bieden en Wonen betrokken is geweest, ongeacht de oorzaak daarvan.

 

Bieden en Wonen controleert niet de juistheid van informatie over objecten of andere soort informatie van derden, is slechts passief in het doorgeven van informatie, en is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit een onjuiste informatie.

 

De aansprakelijkheid van Bieden en Wonen ten opzichte van cliënt en of opdrachtgever voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van Bieden en Wonen, is beperkt tot het door cliënt aan Bieden en Wonen verschuldigd factuurbedrag.

 

Bieden en Wonen staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van de content, communicatie en het biedingsproces op of via  de website of anderszins.

 

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de content of communicatie en vrijwaart Bieden en Wonen – in en buiten rechte – voor eventuele aanspraken van derden jegens haar.

 

Cliënt staat ervoor in dat digitaal aangeleverde content veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kan toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Bieden en Wonen en/of derden.

 

Bieden en Wonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie, content of communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Cliënt vrijwaart Bieden en Wonen zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband hiermee.

 

Bieden en Wonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het account, content, advertentie, communicatie of het biedingsproces.

 

Bieden en Wonen is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht het account, content of communicatie aan te passen, de publicatie te verlengen of de kosten te crediteren, zonder dat Cliënt daarnaast enig recht kan doen gelden op vergoeding van schade.

 

Mocht Bieden en Wonen jegens Cliënt aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Bieden en Wonen gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van de door Bieden en Wonen voor de dienst ontvangen vergoeding, te vermeerderen met 50%.

 

Aansprakelijkheid van Bieden en Wonen omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

 

Bieden en Wonen staat niet in voor uitlatingen, handelingen of gedragingen van bieders/potentiele kopers, al dan niet middels www.BiedenenWonen.nl

 

 1. Biedingen door bieders in het biedingsproces van Bieden en Wonen gelden in beginsel niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.

 

 1. Diversen

Indien cliënt aan Bieden en Wonen schriftelijk opgave doet van een emailadres, is Bieden en Wonen gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat cliënt Bieden en Wonen een nieuw emailadres heeft doorgegeven.

 

Indien door Bieden en Wonen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bieden en Wonen deze Voorwaarden soepel toepast. Bieden en Wonen is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van cliënt en/of makelaar en/of koper gebruik te maken van derden.

 

 

 1. Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bieden en Wonen is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit deze regels en voorwaarden en/of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Lees ook ons privacy beleid op onze website.