Algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bieden en Wonen: Bieden en Wonen is een handelsnaam van de opdrachtgever zoals opgenomen in de opdracht tot dienstverlening.

cliënt: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Bieden en Wonen.

de makelaar: de VastgoedPRO makelaar / het lid van de branche vereniging die de zaken en/of diensten van Bieden en Wonen afneemt.

koper: de potentiele koper van een object welke onder de Bieden en Wonen naam wordt aangeboden door Bieden en Wonen of de makelaar.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Bieden en Wonen, alsmede op de tussen Bieden en Wonen en de cliënt en/of leverancier gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Bieden en Wonen overeenstemming bereikt is.

 

Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bieden en Wonen en cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

 

  1. Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door cliënt wordt aanvaard, heeft Bieden en Wonen het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Bieden en Wonen en de cliënt en/of de makelaar en/of koper indien deze een aanbieding van Bieden en Wonen on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

 

Alhoewel Bieden en Wonen de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Bieden en Wonen en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

  1. Prijzen / tarieven en betaling

De door Bieden en Wonen in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Bij ontbinding van een getekende bemiddelingsopdracht tussen cliënt en Bieden en Wonen buiten de overeengekomen duur van de opdracht, heeft cliënt recht op een kosteloze annulering van de opdracht. Indien de opdracht wordt ingetrokken binnen de duur van het contract, is de bemiddelingsopdracht nog rechtsgeldig en heeft biedenenwonen.nl eenmalig recht op 8‰ (excl. 21% btw) van de gepubliceerde prijs op Funda.nl. De standaard contractduur is 3 maanden, vanaf de datum dat de woning is gepubliceerd op Funda.nl, tenzij anders is aangegeven en/of is overeengekomen.  Betaling van bedragen die cliënt aan Bieden en Wonen verschuldigd is zullen steeds binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bieden en Wonen producten van Bieden en Wonen te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

 

 

 

  1. Reclames / Aansprakelijkheid

Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Bieden en Wonen geleverd product, dienen door de cliënt terstond aan Bieden en Wonen schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Bieden en Wonen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door cliënt.

 

Bieden en Wonen is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen cliënt en/of makelaar en/of koper en verkopers van objecten en de eventuele gesloten overeenkomst tussen deze partijen en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en de wijze van uitvoering daarvan.

 

Bieden en Wonen controleert niet de juistheid van informatie over objecten of andere soort informatie van derden, is slechts passief in het doorgeven van informatie, en is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit een onjuiste informatie.

 

De aansprakelijkheid van Bieden en Wonen ten opzichte van cliënt en of opdrachtgever voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van Bieden en Wonen, is beperkt tot het door cliënt aan Bieden en Wonen verschuldigd factuurbedrag.

 

  1. Diversen

Indien cliënt aan Bieden en Wonen schriftelijk opgave doet van een emailadres, is Bieden en Wonen gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat cliënt Bieden en Wonen een nieuw emailadres heeft doorgegeven.

 

Indien door Bieden en Wonen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bieden en Wonen deze Voorwaarden soepel toepast. Bieden en Wonen is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van cliënt en/of makelaar en/of koper gebruik te maken van derden.

 

 

  1. Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bieden en Wonen is het Nederlands recht van toepassing.

 

Lees ook ons privacy beleid op onze website.