Registratie- en deelnemersvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Bieden en Wonen: de onderneming (Bieden en Wonen B.V.);

Gebruiker: degene die zich op de website heeft geregistreerd en akkoord is gegaan met deze voorwaarden;

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van het registratieformulier op de website biedenenwonen.nl en succesvol doorlopen van de verificatie;

Bod: elke door gebruiker geboden bedrag op een onroerende zaak die in de verkoop staat via Bieden en Wonen;

Verkoper: degene in wiens/wier opdracht de onroerende zaak door Bieden en Wonen wordt aangeboden;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper;

Koopprijs: het bedrag van het hoogste of beste (toegewezen) bod, eventueel verhoogd met de kosten die verkoper van koper gecompenseerd wenst te hebben;

Koop: de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bieden en Wonen georganiseerde biedprocessen voor de onroerende zaak, alle biedingen daarop, iedere inschrijving door een Gebruiker alsmede alle daarmee verband houdende handelingen. De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wanneer deze regels en voorwaarden worden gewijzigd, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment van inwerkingtreden van toepassing op de biedprocessen, inschrijvingen en alle daarmee verband houdende handelingen.
 3. Door registratie bevestigt de Gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Tevens bevestigt de gebruiker akkoord te gaan en bekend te zijn met de inhoud van de Online Biedregels en het Privacystatement.
 4. Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Bieden en Wonen en de Gebruiker alsmede op de relatie tussen Gebruiker en Verkoper.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van deze bepalingen nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3. Werking biedingsproces

 1. De website maakt gebruik van een transparant biedingssysteem. De Gebruiker dient zich te registreren via het registratieformulier op de website. De Gebruiker dient zich in te schrijven met een geldig emailadres en dient meerderjarig te zijn. Na registratie kan de Gebruiker bieden op één of meer onroerende zaken die op de website van Bieden en Wonen zijn geplaatst.
 2. Het bieden vindt plaats bij opbod. De biedingen moeten voor de eindtijd zijn uitgebracht. Deze eindtijd wordt vooraf bekend gemaakt op de website. Bij biedingen in de slotfase van de biedronde wordt de tijd verlengd.
 3. Gebruiker heeft de mogelijkheid gekregen om de onroerende zaak voorafgaand aan de bieding te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico. De Verkoper zal tenminste één open dag houden waarop de Gebruiker de woning kan bezichtigen.
 4. Ieder bod van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is bindend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Hiermee wordt bedoeld dat Bieden en Wonen de biedingen van Gebruiker niet zal verwijderen, tenzij dit is goedgekeurd door Bieden en Wonen. Echter de koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke koopovereenkomst door de Verkoper en de Gebruiker / Koper rechtsgeldig is ondertekend. Vanaf dat moment geldt ook de wettelijke drie dagen bedenktijd. Tot deze tijd is ieder bod wel voorwaardelijk en herroepelijk.

Ieder bod van een Gebruiker die een rechtspersoon is dan wel een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

 1. Indien het biedproces is geëindigd, beslist de Verkoper wiens bod wordt aanvaard. Dit is het gunrecht van Verkoper. Bieden en Wonen zal zich zo spoedig mogelijk hierover uitspreken en de Gebruiker zal daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Binnen 3 werkdagen na het verstrijken van desbetreffende biedronde, dient Verkoper van zich te laten horen. Elk bod is dan ook maximaal 3 werkdagen geldig van Gebruiker/bieder. Voorts zal met de Gebruiker zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst worden opgesteld, na het gunnen. Als Verkoper niet tijdig bepaalt, wordt dit automatisch als ‘niet gunnen’ beschouwd.
 2. De Verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De Verkoper kan voorts besluiten de (internet)verkoop niet door te laten gaan, eerder te beëindigen, te verlengen of een nieuw biedproces (biedronde) te starten. Het aanbieden van de onroerende zaak middels de website van Bieden en Wonen betekent niet dat de Verkoper de onroerende zaak niet op een andere wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden. Verkoper is niet verplicht om akkoord te gaan met het hoogste bod op de biedrondes (of via het biedformulier). Verkoper mag akkoord gaan met een bod met een lagere koopsom, maar bijvoorbeeld met gunstigere ontbindende voorwaarden.
 3. Gebruiker is zich ervan bewust en erkent dat hij/zij geen overeenkomst of rechtsbetrekking met Bieden en Wonen aangaat. Bieden en Wonen werkt uitsluitend in opdracht en in het belang van de Verkoper. De werkzaamheden van Bieden en Wonen zijn in ieder geval beperkt tot het aanbieden van te koop aangeboden woning, verzorgen van online biedingen en het contact tot stand brengen tussen Verkoper en Koper. De werkzaamheden bestaan derhalve uitdrukkelijk niet uit advisering, zoals ten aanzien van de inhoud van de Koopovereenkomst of juridische en/of feitelijke gebreken. Bieden en Wonen aanvaardt hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid. Bieden en Wonen zal ook geen partij zijn bij de Koopovereenkomst tussen Verkoper en de Koper. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Bieden en Wonen speelt hierbij geen enkele rol. Alle verplichtingen van Bieden en Wonen gelden als inspanningsverplichtingen. Door Bieden en Wonen wordt geen enkel resultaat toegezegd of gegarandeerd. Bieden en Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een overeenkomst waarbij Bieden en Wonen betrokken is geweest, ongeacht de oorzaak daarvan.
 4. Teksten, promotie en advertenties op de website of het biedingsproces van Bieden en Wonen gelden niet als een onherroepelijk juridisch aanbod.

Artikel 4. Organisatie

De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de verkoop berusten bij Bieden en Wonen. Bieden en Wonen heeft de bevoegdheid om voorbij te gaan aan een bod, één of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten, vergissingen bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat de Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of rechten daaraan kan ontlenen en andere, naar haar oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.

Artikel 5. Bieding en het account

 1. Met de bieding geeft de gebruiker aan welke (ontbindende of opschortende) voorwaarden de Gebruiker van toepassing wil verklaren op de bieding. De standaard model koopovereenkomst is van toepassing op elk bod, evenals de wettelijke 3 dagen bedenktijd die van toepassing wanneer de voorlopig koopakte is getekend.
 2. Gebruiker is aan Bieden en Wonen niet verschuldigd voor haar diensten. Omdat Bieden en Wonen diensten aan de Verkoper verleent, is Verkoper Bieden en Wonen één of meer vergoedingen verschuldigd. Verkoper kan ervoor kiezen om kosten die Verkoper aan Bieden en Wonen verschuldigd is, door te belasten aan de Gebruiker/Koper door alleen een hogere koopsom te willen accepteren. Als dit het geval is wordt dit duidelijk in het controlescherm voordat een bod wordt geplaatst weergegeven. Gebruiker dient hier voor het plaatsen van het bod akkoord mee te gaan. Dit betekent dat de door de Gebruiker geboden koopsom automatisch met dit bedrag wordt verhoogd. Dit geeft Gebruiker wellicht de mogelijkheid om dit bedrag gemakkelijker mee te financieren in de hypotheek. Let op: dit zijn andere kosten dan de kosten die gebruikelijk onder ‘bijkomende kosten’ of ‘kosten koper (k.k.)’ vallen. Onder ‘kosten koper’ wordt bijvoorbeeld verstaan de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris.
 3. Naast dat de Koopsom in een bod eventueel wordt verhoogd met de vergoeding die de verkoper eventueel door Gebruiker gecompenseerd wil hebben, kunnen nog andere kosten voor rekening van Gebruiker komen, zoals in ieder geval belastingen en kosten die dienen voor de eigendomsoverdracht. Deze kosten dienen door Gebruiker na totstandkoming van een overeenkomst op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.
 4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het account of communicatie en vrijwaart Bieden en Wonen – in en buiten rechte – voor eventuele aanspraken van derden jegens haar. Bieden en Wonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het account of communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. De Gebruiker vrijwaart Bieden en Wonen zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van het account of communicatie van de Gebruiker.
 5. Bieden en Wonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het biedingsproces, account, content of communicatie.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De gegevens op de website en promotie van het onroerend goed zijn indicatief. Ze mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Bij onduidelijkheid over de in de promotie verstrekte informatie kunt u zich wenden tot Bieden en Wonen. Bieden en Wonen kan, ondanks de door haar bij het samenstelling van de op haar website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen.
 2. Bieden en Wonen sluit hierbij jegens Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website van Bieden en Wonen, zoals de juistheid van de op deze website gegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan gebreken of virussen en/of soortgelijke bestanden en programma’s door het bezoek op deze website en deelname aan het biedproces of andere handelingen van Bieden en Wonen.
 3. De aansprakelijkheid van Bieden en Wonen is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Aansprakelijkheid van Bieden en Wonen omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 5. Bieden en Wonen staat niet in voor uitlatingen, handelingen of gedragingen van Verkoper, al dan niet middels www.biedenenwonen.nl

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Bieden en Wonen de persoonsgegevens van de gebruiker. Verwezen wordt naar de privacy statement. Door zich te registreren op de website van Bieden en Wonen, wordt door de Gebruiker toestemming gegeven tot verwerking van de (persoons)gegevens.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit deze regels en voorwaarden en/of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.