Uitgelichte Objecten

loading...

+31 (0) 85 130 23 61

|

info@biedenenwonen.nl

Maandag t/m Vrijdag 9:00 - 18:00

Algemene Online Verkoop- en Veiling voorwaarden

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 

Website: de website WEBSITE, die in stand wordt gehouden door Bieden & Wonen BV, gevestigd te Amsterdam;

Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd;

HANDELSNAAM: is handelsnaam van de onderneming Bieden & Wonen BV en alle werkzaamheden vallen onder de werk activiteiten van Bieden en Wonen BV, meer info over de onderneming terug te vinden op de Website onder het kopje ‘over ons’;

Koopsom: het bedrag van het hoogste -toegewezen- bod verhoogd met: – opgeld over het hoogste bod en – de verschuldigde BTW;

Registratie: aanmelding van de Gebruiker op de Website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier;

Bod: elk door (een) Gebruiker in de verkoop voor een kavel geboden bedrag;

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt verkocht;

Verkoop: de door Bieden & Wonen georganiseerde verkoop via internet van onroerende zaken;

Verkoper: degene(n) in wiens/wier opdracht een kavel wordt verkocht;

Verkopende makelaar: De makelaardij die eventueel betrokken is bij de verkoop en de kavel in verkoopopdracht heeft gekregen van de Verkoper

Koper: de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen;

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Bieden & Wonen en Gebruiker;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper;

Aflevering: de feitelijke levering van de Kavel aan de Koper of aan diens gemachtigde;

Algemene Gebruikersvoorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Website; Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Bijzondere Online Verkoopsvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Verkoop;

Toewijzing: de verklaring van Bieden & Wonen dat een Kavel of een combinatie van Kavels tegen betaling van de Koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen;

 

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Verkopers respectievelijk Gebruikers enerzijds en Bieden & Wonen anderzijds bij het deelnemen aan Verkopingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Bijzondere Online Verkoopsvoorwaarden is uitgesloten.

 

 

ARTIKEL 3. DE ONLINE VERKOOP

3.1 Bieden & Wonen behoudt zich het recht voor een Verkoop te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Bieden & Wonen het recht de Verkoop met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Bieden & Wonen sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bieden & Wonen. Meer in het bijzonder aanvaardt Bieden & Wonen in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

– handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;

– de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;

– het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;

– het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

– fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;

– het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Bieden & Wonen door een derde;

– handelingen van de Verkoper nadat de Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten.

 

 

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE ONLINE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Verkoop berusten bij Bieden & Wonen.

4.2 Bieden & Wonen heeft de bevoegdheid voor of tijdens de Verkoop zonder opgave van redenen:

• een Bod niet als zodanig te erkennen;

• een of meer Gebruikers van de Verkoop uit te sluiten;

• zaken tot Kavels samen te voegen, Kavels te splitsen en Kavels uit de verkoop te nemen;

• vergissingen van Bieden & Wonen bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen;

• andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.

4.3 Bieden & Wonen heeft de bevoegdheid voor deelname aan bepaalde Verkopingen en/of biedingen op bepaalde Kavels als voorwaarde te stellen dat een Gebruiker voorafgaand ten genoegen van Bieden & Wonen een bankgarantie en een kopie van legitimatie heeft gesteld.

4.4 Het oordeel van Bieden & Wonen omtrent hetgeen tijdens de Verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

 

 

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVEREENKOMST

5.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod doen op één of meer Kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Bieden & Wonen en/of Verkoper is/zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Indien verkoper van de Kavel het object onderhands via desbetreffende verkopend makelaar verkoopt (of via de koop voor de markt uit knop) is de Gebruiker alsnog het opgeld verschuldigd aan Bieden & Wonen. Bieden & Wonen is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.

5.2 Indien een Kavel tevens tezamen met één of meer andere Kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht wordt dit op de individuele pagina van de Kavel aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke Kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke Kavels, op de gecombineerde Kavel worden geboden. Individuele Kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bieding op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Kavels.

5.3 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een “statisch bod” of een “proxybod”. Bij een statisch bod doet de Gebruiker een bieding in de vorm van een vast bedrag per Kavel. Bij een proxybod geeft de Gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de Kavel te betalen. Het verkoopssysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van Gebruiker het minimaal mogelijke hogere Bod wordt uitgebracht, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een proxybod kan door de Gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste Bod is.

5.4 De Koopovereenkomst komt tot stand door Toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Online Verkoop- en veiling voorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Bieden & Wonen, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere Gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare Bod heeft uitgebracht.

5.5 De Koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de Verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestigd namens Bieden & Wonen en/of Verkoper(s) en/of de verkopende makelaar dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod niet is toegewezen. Bieden & Wonen heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.6 Het risico van de Kavel(s) gaat over op de Koper op het moment van Toewijzing.

5.7 Bieden & Wonen is geen partij bij de Koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieverkoop wordt dit in de Specifieke Online Verkoopsvoorwaarden vermeld.

5.8 Ingeval de verkoop geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op de Verkoop en de aldaar gedane biedingen en Toewijzingen.

 

 

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Bieden & Wonen en/of Verkoper verstrekken met betrekking tot de Kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.

6.2 De Kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van Toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Bieden & Wonen en/of Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. De Koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.3 Indien ten aanzien van de Kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoudend, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Kavel(s) voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.

6.4 Koper vrijwaart Bieden & Wonen en/of Verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de Koopovereenkomst.

 

 

ARTIKEL 7. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

7.1 De Koper heeft de verplichting om binnen 3 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) na bevestiging van de Koopovereenkomst de Koopsom te doen bijschrijven op een door Bieden & Wonen aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro’s, of in een door Bieden & Wonen aangegeven andere valuta.

7.2 Bij te late betaling van de Koopsom zal aan de Koper 10% van de Koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en/of buitengerechtelijke kosten, door Bieden & Wonen in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke intrest over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

7.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de Koopsom.

 

 

ARTIKEL 8. KIJKDAGEN, VERKOOPDAGEN, DAGEN VAN AFLEVERING

8.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van Aflevering gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van Bieden & Wonen en/of door Bieden & Wonen ingeschakelde personen op te volgen. Bieden & Wonen en de Verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

 

 

ARTIKEL 9. AFLEVERING

9.1 Indien en zodra de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Koper vanaf dit moment de nieuwe eigenaar van de kavel(s), zijnde de Aflevering. De Koper is verplicht tot het ophalen/afnemen (uiterlijk op de datum) als in de Specifieke Online Verkoop- en veiling voorwaarden vermeld. Bieden & Wonen kan bepalen dat (een) bepaald(e) Kavel(s) pas na aflevering van andere Kavels kan/kunnen worden opgehaald/afgenomen.

9.2 Na de Aflevering kan de Koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de Koper.

9.3 Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin/aan de Kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Bieden & Wonen gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email en/of aangetekende brief aan Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Bieden & Wonen en/of de Verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de Koper aan Bieden & Wonen ter zake van de koop van de Kavel(s) betaalde bedragen.

9.4 De Koper, wiens Kavel(s) het ophalen/afnemen van andere kavels belemmert/ belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of aanschrijving door Bieden & Wonen aan het door de Koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit afnemen van diens Kavel(s) (bij de verantwoordelijke notaris), bij gebreke waarvan Bieden & Wonen gerechtigd is dit ophalen/afnemen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de Koper.

 

 

ARTIKEL 10. ONTBINDING

10.1 Indien Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

(i) het niet tijdig c.q. volledig betalen van de Koopsom;

(ii) het niet tijdig ophalen/afnemen van de Kavel(s) en/of

(iii) het niet verstrekken van de voor Aflevering benodigde informatie, verkeert Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan Bieden & Wonen namens Verkoper de Koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het Bieden & Wonen vrij de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat Bieden & Wonen en/of Verkoper tot enige (schade) vergoeding is/zijn gehouden.

10.2 In geval van ontbinding als bedoeld onder 10.1, is de in gebreke zijnde Koper naast het opgeld aan Bieden & Wonen een forfaitair bedrag van 15% van de Koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag- en verzekeringkosten, etc., onverminderd het recht van Bieden & Wonen en/of Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Bieden & Wonen, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden, de Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden nog resterend, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Bieden & Wonen in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis, dan wel, indien dit minder is, tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Bieden & Wonen.

11.2 Bieden & Wonen is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Bieden & Wonen in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijk) in breuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De Koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de Kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

11.3 Bij het inschakelen van derden zal Bieden & Wonen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bieden & Wonen is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

 

ARTIKEL 12. AANPASSINGEN; WERKING

12.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Bieden & Wonen zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.2 Bieden & Wonen kan, naast deze Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden, Bijzondere Online Verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere Online Verkoopsvoorwaarden zullen voor de Verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Bijzondere Online Verkoopsvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden, prevaleren de Bijzondere Online Verkoopsvoorwaarden.

12.3 Van deze Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Bieden & Wonen is vastgelegd.

12.4 Bieden & Wonen behoudt zich het recht voor deze Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Bieden & Wonen.

 

 

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op deze Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Verkoop ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing voor zover Bieden & Wonen BV te Amsterdam de verkoop organiseert..

13.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Online Verkoop- en veiling voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

13.3 De Rechtbanken te Amsterdam zijn met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en/of uit de Verkoop voortvloeiende voor zover de verkoop door Bieden & Wonen BV te Amsterdam georganiseerd wordt.

  • op funda
  • Speciale woningpromotie met droomhuis online virtuele woningtour
  • woning promotie verkoop woning